W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku w naszej firmie.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” – Piotr Nasiadka, Wola Radłowska 68, 33-133 Wał Ruda, Polska, tel. 732 845 314 dalej zwana jako: Pasieka Towarowa „Prosto z Ula”Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy lub odpowiedzi na Państwa zapytanie do naszej firmy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi umowne – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej.

3) w celu realizacji zawartej umowy z Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

4) w celu marketingu produktów i usług Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” np. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” opierać się będzie na zasadzie dobrowolności lecz podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez Pasieka Towarowa „Prosto z Ula”.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Pasieka Towarowa „Prosto z Ula”,

2) o tym, że Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” pozyskała ich dane.

Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Google.

Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.