1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://www.pasiekaprostozula.pl/, jest prowadzony przez Pasiekę Towarową „Prosto z Ula”, której właścicielem jest Piotr Nasiadka, zamieszkały Wola Radłowska 68;
33-133 Wał Ruda, tel. 732 845 314, email: biuro@prostozula.com.pl, nr konta bankowego: 82 1020 4955 0000 7202 0234 6211 – PKO BP
2. Pasieka Towarowa „Prosto z Ula”, prowadząc działalność rolniczą polegającą na produkcji nieprzetworzonych produktów pszczelich z własnej pasieki, spełnia definicję rolnika ryczałtowego. Oferowane miody i produkty pszczele pochodzą wyłącznie z naszej pasieki.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.- Dz. U. 2004 r. Nr 69 poz. 625; Roz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych.- Dz. U. 2003 r. Nr 7, poz. 87), pasieka jest zgłoszona do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pod nr weterynaryjnym 121652177.
4. Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt1 lit.a), art.20 ust. 1 pkt 2 lit.a), art.21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1577 ze zmn.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego [Dz.U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1178] oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej [Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1703]oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie orzeka nadanie Pasiece Towarowej „Prosto z Ula” weterynaryjny numer identyfikacyjny – 12165628.
5. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35.) zwalnia się od podatku: dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.
6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. KONTAKT ZE SKLEPEM

• Dane i Adres Sprzedawcy: Pasieka Towarowa „Prosto z Ula”, Piotr Nasiadka, Wola Radłowska 68,
33-133 Wał Ruda; woj. małopolskie, Polska
• Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@prostozula.com.pl
• Numer telefonu Sprzedawcy: 732 845 314
• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 82 1020 4955 0000 7202 0234 6211 – PKO BP
• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
• Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 09:00 do 18:00.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin sprzedaży określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem sklepu internetowego www.pasiekaprostozula.pl, nieprzetworzonych produktów pszczelich dostępnych na stronie sklepu.
2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie www.pasiekaprostozula.pl jest Kupujący.
3. Kupującym mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcy.
4. Sklep www.pasiekaprostozula.pl na prośbę Kupującego wystawia rachunek, nie wystawia faktur VAT.
5. Przedsiębiorca, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy o VAT i w myśl art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia Fakturę VAT RR.
6. Językiem obowiązującym podczas składania zamówień oraz zawierania umowy kupna sprzedaży w sklepie internetowym www.pasiekaprostozula.pl jest język polski.
7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
8. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja tego regulaminu.
2. Zamówienia są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Do złożenia zamówienia wymagany jest od kupującego adres poczty elektronicznej e-mail oraz dostęp do sieci internet wraz z przeglądarką internetową.
4. Kupujący wybiera produkty dodając je do koszyka.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, w przypadku wątpliwości co do wiarygodności zamówienia.
6. Składając zamówienie, Kupujący podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail), które zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia.

5. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych.
2. Wyboru płatności („płatne z góry”, „za pobraniem”, „płatność przy odbiorze”) dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6. DOSTAWA

1. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
2. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
3. Sklep internetowy www.pasiekaprostozula.pl, automatycznie przyjmuje zamówienia o wadze sumarycznej (produkty + opakowanie) do 30kg. Przy zamówieniach o większej wadze należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedającym.
4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas przygotowania i wysłania zamówienia był jak najkrótszy.
6. Zamówienia za przedpłatą będą realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie sprzedawcy lub po okazaniu przez Kupującego potwierdzenia wykonania przelewu.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.2014 roku o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia od umowy powinien zawierać dane adresowe kupującego, sprzedającego, datę zakupu towaru, datę odstąpienia od umowy sprzedaży, informację o zwracanych produktach oraz powód ich zwrotu, własnoręczny podpis.
2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktów do kupującego nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego. Koszty wysyłki zwracanych produktów ponosi kupujący.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem.
4. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy i reklamacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania, nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. W celu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie.
6. Formularz reklamacji powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wskazanie produktu reklamowanego i przyczynę reklamacji, datę zakupu oraz wystąpienia wady. Koszty wysyłki reklamowanych produktów ponosi kupujący. W przypadku reklamowania uszkodzonej przesyłki, należy sporządzić protokół reklamacji w obecności kuriera. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

8. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.